Statuten

Statuten Austin Healey Owners Club Nederland

Op 6 april 1975 werd de vereniging opgericht. In het Handelsregister staat de vereniging ingeschreven onder nummer: 405.06.279

De voorlaatste statuten dateerden van 18 mei 1993. In maart 2008 stemde de Algemene Leden Vergadering in met een bestuursvoorstel tot verdere modernisering van de verenigingsstatuten. Hieronder staat de woordelijke tekst van de notariële akte.

STATUTENWIJZIGING
Austin Healey Owners Club Nederland

61774/ul

Heden, veertien mei tweeduizend acht
verschenen voor mij, Meester MICHIEL PAUL OORTMAN GERLINGS, notaris te Huizen:
1. de heer Hendrik Fortgens, geboren te Hengelo op veertien april negentienhonderd vijfenveertig (Nederlands rijbewijs nummer: 3182205374), wonende Matthijssenhoutweg 14 te 1261 CL Blaricum;
2. de heer Erik Frans van de Klippe, geboren te Nieuwer-Amstel op negentien maart negentienhonderd zevenenvijftig (Nationaal paspoort nummer: NL2088516), wonende Oud Over 176 te 3632 VH Loenen aan de Vecht;
in deze akte handelend als schriftelijk gemachtigden van het bestuur van de vereniging: AUSTIN HEALEY OWNERS CLUB NEDERLAND gevestigd te Baarn, kantoorhoudende Matthijssenhoutweg 14 te 1261 CL Blaricum , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40506279, hierna ook te noemen: de vereniging, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, gemachtigd bij na te melden besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
De verschenen personen verklaarden:
De vereniging is opgericht op zes april negentienhonderd vijfenzeventig.
De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op tweeëntwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig voor mr. P.C.J. Beynen, destijds notaris te Baarn.
De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte verleden op achttien mei negentienhonderd drieënnegentig voor mr. R.C.van den Eijnden, notaris te Neerijnen.
Conform artikel 23 van de statuten heeft het bestuur van de vereniging op twee februari tweeduizend acht middels publicatie aangekondigd dat op de algemene ledenvergadering van twee maart tweeduizend acht de statuten gewijzigd gaan worden. Daarbij heeft zij tevens het concept van de statutenwijziging gepubliceerd. In deze algemene ledenvergadering was niet de vereiste twee/derde meerderheid aanwezig om een besluit te nemen. Een exemplaar van de notulen van deze vergadering wordt aan deze akte gehecht.
Eveneens met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van de statuten is op diezelfde dag een tweede algemene ledenvergadering gehouden, waarin besloten is de statuten van de vereniging te wijzigen, van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van deze vergadering.
STATUTENWIJZIGING
De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
1. Naam
De vereniging draagt de naam: Austin Healey Owners Club Nederland.
2. Plaats van vestiging
Zij is gevestigd in de gemeente Baarn.
Artikel 2 - Doel
1. Doel
De vereniging heeft ten doel: het in stand houden van historisch erfgoed automobielen en vaartuigen die door Donald Mitchell Healey ontworpen zijn en/of zijn naam als merknaam of als typeaanduiding dragen.
2. Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen en organiseren van autosportevenementen zoals toertochten, concoursen, rally’s, wedstrijden en andere soortgelijke evenementen, dit in het bijzonder voor eigenaars en/of bezitters van automobielen van het fabrieksmerk AUSTIN HEALEY;
b. het bevorderen en organiseren van regionale bijeenkomsten, lezingen, bedrijfsbezoeken en dergelijke;
c. het uitgeven van een verenigingsperiodiek;
d. het samenwerken met andere verenigingen en organistaties die werkzaam zijn op gerelateerde terreinen.
e. het doen en laten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3 - Lidmaatschap
1. Leden
Lid van de vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen en rechtspersonen, die eigenaar zijn van één of meer in artikel 2 lid 1 genoemde automobielen en/of vaartuigen en het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen deelnemen en/of meewerken aan de verenigingsactiviteiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2. Aanmelding en toelating als lid
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Erelidmaatschap
De algemene ledenvergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid.
4. Ledenregister
Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
5. Schorsing
Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
6. Beroep op de algemene ledenvergadering
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1. Einde
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.
De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen - eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
3. Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
4. Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
5. Beroep op algemene ledenvergadering
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 5 - Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- contributies;
- donaties;
- subsidies;
- sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
- inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
- overige baten.
Artikel 6 – Contributie van de leden
1. Vaststelling
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
2. Ontheffing
Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
3. Automatische betaling
De algemene ledenvergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie bij automatische overboeking dient te geschieden, alsmede dat de contributie in gedeelten kan worden betaald onder dezelfde voorwaarden als geldt voor de betaling van de contributie ineens. Aan adverteerders en leden mogen, indien daartoe aanleiding bestaat, administratiekosten doorberekend.
Artikel 7 - Bestuur
1. Aantal bestuursleden
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven personen, onder wie de voorzitter, secretaris en penningmeester.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van het bestuur uit.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien. Bij een vacature is het bestuur bevoegd een kandidaat ad-interim te benoemen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
2. Benoeming bestuursleden
De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden.
Deze benoeming geschiedt uit de leden-natuurlijke personen van de vereniging.
3. Voordracht bestuursbenoeming
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.
Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld.
De voordracht is niet bindend.
4. Zittingsperiode
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Een bestuurslid is slechts eenmaal aansluitend herbenoembaar. De bestuursleden, die aftreden blijven tot een maximum van drie maanden in functie totdat hun opvolgers zijn benoemd en ingewerkt.
5. Rooster van aftreden
Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij.
Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing
1. Einde bestuurslidmaatschap
Een bestuurslidmaatschap eindigt:
- door aftreden op grond van het rooster van aftreden, als een rooster is vastgesteld;
- door aftreden op eigen verzoek;
- door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
- door overlijden of onder curatelestelling;
- wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis;
- door ontslag krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering;
- wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
2. Schorsing door de algemene ledenvergadering
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene ledenvergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
Artikel 9 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering
1. Samenstelling bestuur
Het bestuur kent tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Alle bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.
2. Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.
De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.
Artikel 10 - Bestuurstaak
1. Taak
Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.
2. Commissies of werkgroepen
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.
3. Bestuursbevoegdheid
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
4. Goedkeuringsvereiste
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;
b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
c. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;
d. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
e. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene ledenvergadering per jaar kan vaststellen.
f. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
De algemene ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 11 – Vertegenwoordiging
1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
- het gehele bestuur, of
- twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
In de in het vorige artikel omschreven gevallen kan vertegenwoordiging van de vereniging slechts geschieden na verkrijging van de daar bedoelde goedkeuring.
2. Bijhouding inschrijving handelsregister
De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.
3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht
Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het verlenen van volmacht zal schriftelijk gebeuren.
Artikel 12 – Verslaggeving en Verantwoording
1. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Boekhouding
Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.
Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste tien jaar bewaren.
3. Jaarstukken. Controlecommissie
Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene ledenvergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.
Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene ledenvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.
Artikel 13 – De algemene ledenvergadering
1. Bevoegdheid
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Vergadering
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een twintigste deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
3. Jaarvergadering
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
4. Begroting
Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de leden.
Artikel 14 – Oproeping tot de vergadering
1. Wijze van oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
- een publicatie in het verenigingsorgaan zoals het verenigingsperiodiek; of
- een schriftelijke bericht of middels electronische bericht (e-mail) een aan de (e-mail) adressen van de leden volgens het ledenregister.
2. Termijn van oproeping
De termijn van oproeping bedraagt ten minste dertig dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
3. Inhoud
Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
Artikel 15 – Toegang en stemrecht
1. Toegang
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is.
2. Stemrecht
Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3. Stemmen bij volmacht
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
Eén lid kan niet meer dan drie andere leden vertegenwoordigen.
Artikel 16 – Besluitvorming door de algemene ledenvergadering
1. Volstrekte meerderheid
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2. Vaststelling stemresultaat
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Verkiezing van personen
Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
4. Staking bij stemming over andere onderwerpen
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
5. Wijze van stemmen
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
6. Besluiten buiten vergadering
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
7. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.
Artikel 17 – Leiding van de vergadering; notulen
1. Leiding
De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Notulen
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
Artikel 18 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing
1. Aankondiging
De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
Wanneer aan de algemene ledenvergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering worden vermeld.
2. Voorstel
Degenen die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Uitvoering
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
4. Juridische fusie; juridische splitsing
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
Artikel 19 - Ontbinding
1. Ontbindingsbesluit
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
2. Andere oorzaak
De vereniging wordt bovendien ontbonden:
- door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
Artikel 20.- Vereffening
1. Vereffenaars
Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Vereniging in liquidatie
Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
3. Bestemming vereffeningssaldo
Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.
Artikel 21 – Huishoudelijk reglement
1. Vaststelling
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Inhoud
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
De verschenen personen verklaarden tenslotte:
Huidig bestuur
Volgens opgave van de verschenen personen is het bestuur van de vereniging op dit moment als volgt samengesteld:
1. de heer Erik Frans van de Klippe, voorzitter;
2. de heer Hendrik Fortgens, secretaris;
3. de heer Andreas Jozef Wester, penningmeester;
4. de heer Jan Paulus Hoekstra, evenementen-commissaris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.
AANGEHECHTE STUKKEN
- twee notulen algemene ledenvergadering.
LEGITIMATIE
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
------------------------------------WAARVAN AKTE,
is verleden te Huizen op de datum aan het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten, die allen bekend zijn aan mij, notaris, ondertekend, waarna deze akte door mij, notaris, is ondertekend.