Opzegging

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij, met inachtneming van hetgeen is  bepaald in artikel 4 lid 2 van de verenigingsstatuten, het lidmaatschap door een lid wordt opgezegd.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap dient met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand per brief of per e-mail te worden opgezegd.

Praktisch betekent dit dat voor 1 december van het lopende verenigingsjaar de beëindigingsbrief of -mail moet zijn ontvangen door de ledenadministratie. De ontvangst van de opzegging zal worden bevestigd en vervolgens eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Voor zover dan nog van toepassing blijft nog niet betaalde contributie verschuldigd.

Te late opzegging -na 1 december- heeft tot gevolg dat het lidmaatschap met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar.