Notulen ALV 2018

 

Notulen Algemene Ledenvergadering, 22 april 2018 te Vreeland

   Aanvang: 13.00 uur
   Aanwezig: 46 leden; 19 gasten ; 10 leden hebben zich afgemeld.

Algemeen:   

-- De presentatie van het bestuur zoals die tijdens de vergadering getoond is en op de website is geplaatst behoort als integraal bestanddeel tot deze notulen.
-- Voor de vergadering houdt de heer Bert Pronk een inleiding. Hij is  FEHAC bestuurslid en verantwoordelijk voor Public Affairs.
Hij schetst de rol die de FEHAC heeft in de behartiging van de belangen van de diverse klassieke autoclubs. Juist ook richting overheid is het van belang
dat er een gemeenschappelijk en krachtig geluid te horen is. Regelgeving bijv. op het vlak van milieu verdient bijzondere aandacht. Ook bij de APK-wetgevingbis het van belang dat de specifieke positie van klassieke auto’s naar voren wordt gebracht.

 1. Opening: Bertus heet allen van harte welkom. Hij geeft aandacht aan de vermelding van alle adverteerders in ons blad en op de website. Hun financiële bijdrage is van groot belang om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden
  Hij geeft aan dat we deze vergadering ook aandacht moeten besteden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
  In 2018 zijn er 6 leden met een 40-jarig lidmaatschap en 25 leden die 25 jaar lid zijn..
 2. Ingekomen stukken en mededelingen: Er is kort voor deze vergadering een mail van dhr. Frieman binnengekomen waarin hij verzocht om de vergadering tot een uitspraak te laten komen. De secretaris heeft hem moeten aangeven dat de agenda met bijbehorende stukken tenminste 30 dagen voor de datum van de ledenvergadering gepubliceerd behoort te zijn. Daardoor kon aan het verzoek niet tegemoet gekomen worden.
  Gemeld is dat van ons archief en onze bibliotheek in het hele jaar 2017 door niemand gebruik gemaakt is.
  Dhr. Kraimaat heeft zich bijzonder ingespannen door alle clubbladen te digitaliseren. In 2017 is door 6 mensen een oud artikel opgevraagd.
  Tijdens de vergadering zijn met een minuut stilte een zestal leden herdacht die ons in 2017 zijn ontvallen.
   
 3. Behandeling en goedkeuring notulen ALV  2 april 2017
  Integraal wordt ingestemd met de notulen van de ALV 2017
  Naar aanleiding van de notulen wordt een toelichting gegeven op de ledenwerving.
  Het bestuur heeft zich daar over gebogen.
  Er is een brochure gemaakt die bij alle firma’s die Healeys aanbieden verstrekt kan worden.
  Niet allen zijn overigens content met de inhoud van die brochure, zo bleek.
  Het bestuur is wel tot de constatering gekomen dat, zeker voor jongelui met een beperkter budget, de aanschafprijs van een Healey dikwijls te hoog is. Men begint over het algemeen eerder met een zgn. young-timer.

 4. Verslag verenigingsjaar 2017: 

   Bestuursvergaderingen: het voltallige bestuur heeft 5x vergaderd en 2x vergaderd met
   alle regiomanagers. Het bestuur heeft eenmaal een brainstorm-sessie gehouden.
   De ALV op 2 april was goed bezocht.
 
   Op 1 januari 2017 waren er 1020 leden; in het jaar waren er 41 opzeggingen en 52 
   aanmeldingen. Totaal aantal leden eind 2017: 1031; daarmee is een stijging
   gerealiseerd!!
  
Bestuursbesluiten: --
-- deelname organisatie Euromeet
-- eigen rekening voor alle regio’s en kascontrole
-- vaste bankkosten regio’s voor AHOCN; variabele kosten voor de regio
-- uitreiken speld 25/40-jaar lidmaatschap
-- ledenwerving / brochure
-- deelname beurs in Antwerpen
-- communicatie: overgang naar Web-pepper
    vertrek web-master; opzet website en nieuwsbrief
-- declaratiebeleid ritten
-- vacatures in de club; Redacteur !!!
-- benadering sponsors
-- COY-trophy uitreiking in Wageningen
-- aanschaf triomfboog ; andere stand
-- clubweekend Wageningen; geen clubweekend in 2018
-- actualisering autoregister

Er wordt een toelichting gegeven over de in 2017 verschenen clubbladen en het website bezoek en waar men naar gekeken heeft.. Het blad wordt naar 943 adressen in Nederland
verzonden; 110 naar Belgie en 26 buiten NL/B .
Het gebruik van de nieuwsbrieven is in 2017 verbeterd. Ruim 60% opent de nieuwsbrieven. Vanwege de wet AVG zal er op enig moment bij inloggen op de AHOCN site  toestemming gegeven moeten worden om gegevens op te slaan. 


 

 1. Financieel verslag 2017:
   De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers en gegeven toelichting.
   Daarbij is aangegeven dat de hogere kosten van het blad in 2017 te wijten zijn aan de
   kosten van het eerste nummer van 2018 dat al in 2017 geboekt is.
   . 
 2. Verslag Controlecommissie
  Bert Visser en Bert ter Mors melden als kascontrolecommissie dat zij op 27 februari  de boeken en de jaarrekening hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen de vergadering voor om de jaarrekening goed te keuren en het  bestuur van de AHOCN te dechargeren voor het gevoerde beleid.
 3. Kwijting bestuur
  In navolging van agendapunt 6 verleent de vergadering kwijting aan het bestuur met bijzondere dank aan de penningmeester
 4. Benoeming Controlecommissie
  De ALV stemt in met de benoeming van de  kascontrolecommissie te weten de heer: Bert ter Mors en geeft het bestuur de opdracht om een 2e lid te benaderen welke dan automatisch benoemd wordt.
 5. Contributiebesluit:
  Er ligt een bestuursvoorstel voor om de contributie onveranderd te laten:                                               AHOCN € 65,- en € 60,- bij automatische incasso; de DHC contributie € 25,-  ;
  Bij nalatigheid van betalen zal na een tweetal aanmaningen een boete ( € 10,-) opgelegd worden en vervolgens tot schorsing worden overgegaan.
  De vergadering gaat akkoord. 
 6. Begroting 2018
  De voorgestelde begroting wordt door de vergadering akkoord bevonden.... Het voorgenomen beleid wordt voortgezet
  De begrotingspost voor het blad is € 6000,- lager vanwege de reeds gedane betaling in 2017.
  De kosten voor de invoering van de Wet AVG waren begroot op € 1000,- om externe adviezen in te kunnen winnen. Door het ( vele !!) werk van Lex Veen blijkt dat niet meer nodig,
  De vergadering meldt dat de post “werving” ontbreekt. Het bestuur zal zich er (opnieuw) over buigen.
 7. Bestuur/bestuursverkiezing
  Een drietal leden zijn aftredend en herkiesbaar . De vergadering benoemt deze drie leden: Joek Vlasblom ( secretaris) , Chiel Zumpolle ( penningmeester) en Rinus Sinke ( DHC) weer voor een periode van 4 jaar.

.

12.  Verslag 2017 en evenementenkalender 2018
      
Diverse tochten in 2017 worden gememoreerd..
       De onderdelendag is goed bezocht geweest. De samenwerking met de TR-club is prima
       bevallen. Het calendarium voor 2018 is weer zeer  goed gevuld met niet minder dan
       34 activiteiten
.
              

13. Verslag 2017 en evenementenkalender DHC 2018           
     
Rinus Sinke vertelt over de DHC activiteiten in 2017 en
      de vooruitblik voor het seizoen 2018. Vooral het feit dat we weer naar Le Mans kunnen
      gaan brengt hij speciaal onder de aandacht. Alle aanwezige leden mogen een exemplaar          
       van de mooie poster van dat evenement meenemen.

14. Evaluatie clubweekend 2017.
      
Het weekend in Wageningen is uitstekend verlopen.
       Dank aan de organisatoren.
       De  optiek om met een groot aantal Healeys in het Guinness Book of Records te komen is
       niet doorgegaan.
     
15. Euromeet 2018
     
Erik van de Klippe meldt dat er deelnemers van 17 landen hebben ingeschreven
      ( waaronder Japan en Australie) . Vanuit de AHOCN- leden doen er 31 equipes mee.
      Het programma is keurig op tijd rondgekomen.
     
16. Uitreiking speld 25/40 jaar lid

      De Heer van Putten krijgt de speld voor het 40 jarig lidmaatschap uitgereikt. De heren
      van Tongeren, de Bruyn, Lens en Kromhout voor het 25-jarig lidmaatschap.

      De niet-aanwezigen krijgen hun speld thuisgestuurd 
     
     
17. Benoeming lid van verdienste
     
Jetze Visser en Wilbert Peters worden benoemd als “lid van verdienste”.
      Zij hebben zich vele jaren ingespannen voor de organisatie van “De Langste Nacht”.
      Door de afwezigheid van de betrokkene kan de Clubman of the Year Trophy
      nu niet uitgereikt worden. De voorzitter zal dat bij een volgende gelegenheid
      herstellen.      .
     
18. Wijzigingsvoorstel Statuten en Huishoudelijk reglement.
     
De voorzitter geeft aan dat er na zoveel jaren behoefte was om de Statuten en het
      Huishoudelijk reglement te actualiseren. In de huidige tekst staat dat leden in het
      bezit moeten zijn van een Healey. Dit geeft een oneigenlijke situatie als leden hun
      Healey verkopen en toch graag lid van onze vereniging willen blijven.
      Ook de doelstelling van onze vereniging ( het instandhouden van het historisch erfgoed)
      kan beter op  onze leden toegesneden worden.
     De voorgestelde  nieuwe teksten zijn vroegtijdig als stukken voor deze vergadering voor
     alle leden ter inzage gegeven.
     Uit de vergadering zijn een aantal aanpassingen voorgesteld, voornamelijk van tekstuele
     aard. Deze worden in de uiteindelijke versie verwerkt .
     In art 13.4 van de Statuten wordt gewag gemaakt van het opstellen van een
      voorlopige begroting; de uiteindelijke begroting wordt op  de ALV vastgesteld.
     Paul Morskate vraagt aandacht voor de tekst in de Statuten art 3.6 waar het gaat over de
     schorsing van een lid door het bestuur.  
      Hij pleit ervoor dat het bestuur zich houdt aan de regels van onze rechtstaat .
      Bertus geeft aan dat het hierbij in dit artikel alleen gaat over het gedrag van een lid
      waardoor de belangen van de vereniging geschaad zouden worden.
      Er ontspint zich een discussie die toegespitst blijkt op één lid, te weten dhr. Frieman.
      Bertus meldt dat hij/ het bestuur meerdere malen is aangesproken door derden ten aanzien
      van het gedrag van dhr. Frieman ( in het zakelijk verkeer).  E.e.a is in een dossier vervat.
      Zaken welke al eerder door  het bestuur met dhr. Frieman zijn besproken.
      De heer Frieman neemt het woord en schetst dat het niet aangaat dat het bestuur/ de
      voorzitter zich inlaat met  zaken die zich afspelen tussen hem en derden.
      Vanuit de vergadering wordt een dringend beroep gedaan om dit alles niet verder te
      behandelen op deze vergadering.
      Met de toevoeging in het betreffende artikel in de Statuten dat eerst tot schorsing van een
      lid door het bestuur kan worden overgegaan niet nadat er uitvoerig “hoor en wederhoor”
      is gehouden, wordt de discussie afgesloten.
     
     Aansluitend geeft Lex Veen een toelichting op de Wet AVG welke per 25 mei in zal gaan.
     De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde beleid en de bijbehorende privacy
     verklaring  

19) Rondvraag
   
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

20) Sluiting
      De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng in deze “levendige” vergadering

Voor verslag:
Joek Vlasblom,secretaris, 22 april  2018