Nieuwsbrief Fehac

Fehac nieuwsbrief november 2018

Bekijk de webversie

 
Vanuit de Mobiele Collectie Nederland MCN wordt al jaren gepleit voor meer financiële steun aan restauraties van mobiel erfgoed en nu hebben deze inspanningen een heel concreet resultaat opgeleverd. Met subsidie van het ministerie van OCW is er sinds kort een nieuwe regeling voor de restauratie van mobiel erfgoed.
De uitvoering van de regeling is in handen van het Mondriaanfonds.

Hoofdlijnen restauratie regeling Mondriaanfonds
* De aanvraag voor deze regeling moet worden gedaan bij het Mondriaan fonds.
* De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse organisaties, niet door particulieren.
* Het gaat om restauratieprojecten van mobiel erfgoed: treinen, schepen, vliegtuigen en wegvoertuigen.
* De begroting van het project moet minimaal € 25.000 bedragen.
* De regeling kan hiervan maximaal 50% subsidiëren.
* Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de restauratie eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen.
* De objecten moeten zijn opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed [NRME].
* Het gerestaureerde object mag niet binnen 5 jaar verkocht aan het buitenland
* Bij de restauratie moet verduurzaming nadrukkelijk worden bekeken/meegenomen.
* De restauratie moet ook bijdragen aan het uitwisselen en overdragen van kennis en ervaring naar jongeren.
* Bij het plan moet ook worden aangegeven hoe dit object na restauratie voor het brede publiek toegankelijk wordt.
* Uiteindelijk beoordeelt en beslist het Mondriaanfonds over toekenning.

De regeling is vorige week opengesteld, dus vanaf nu kunt u aanvragen indienen. Hier kunt u de precieze voorwaarden van de regeling nalezen. Voor meer info: Ben Boortman wce@fehac.nl

De FEHAC en Mobiele Collectie Nederland zijn erg blij met deze regeling en hopen dat er veel mooie voertuigen worden gerestaureerd.

Voor reacties / vragen secretariaat@fehac.nl  

 

 

FEHAC Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl