Afgelast Algemene Ledenvergadering 2020

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Datum(s) - 19 apr 2020
10:00 - 20:00

Locatie
Healey Museum

Weblink:


pastedGraphic.png

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

 

Beste mensen,

De ALV datum wordt opgeschoven

Het zal voor u allen duidelijk zijn dat het niet verantwoord is om de geplande datum van 19 april voor de ALV te blijven handhaven. Het bestuur zal de adviezen en instructies van hogerhand nauwgezet volgen en zodra er meer bekend is over de mogelijkheid voor een vergadering zullen wij dat direct via een nieuwsbrief aan u meedelen. Dit houdt voor dit moment een tweetal zaken in waar we uw begrip voor vragen.

Als eerste: De noodzakelijke bestuursverkiezing aan het einde van de zittingsperiode (19 april 2020) van de voorzitter en de evenementencommissaris zal ook opgeschoven moeten worden. Onze Statuten voorzien daarin. In art 7.4 wordt aangegeven dat deze bestuursleden 3 maanden kunnen aanblijven. Mocht deze periode overschreden moeten worden zal het bestuur opnieuw zich tot u richten met een nieuwsbrief.

Ten tweede: Het bestuur zal moeten handelen met een begroting 2020 die nog niet door de ledenvergadering is goedgekeurd. Ook die situatie is door de huidige omstandigheden uniek. Vanzelfsprekend zal over het handelen van het bestuur achteraf verantwoording afgelegd worden. Alle relevante gegevens staan reeds klaar op de website onder AHOCN –> bestuurszaken, zodat u toch kennis hebt van de stand van zaken van onze vereniging.

Wij hopen op uw begrip.

 

Namens het Bestuur

Joek Vlasblom

Secretaris

 

Zaken voor de vergadering later dit jaar:

Bestuur
Er is dit jaar bestuursverkiezing. Onze voorzitter Bertus Bleiji heeft zijn maximale 2 periodes van 4 jaar er opzitten; onze evenementencommissaris Leo Dorjee heeft zijn eerste periode van 4 jaar vol. Daaruit volgt dat er een tweetal verkiezingen zijn.
Voor de functie van voorzitter hebben 2 leden zich kandidaat gesteld:
Han Punte en Lex Veen. Beide hebben in ons blad zich gepresenteerd.
De profielschets voor de functie van voorzitter die het bestuur heeft opgesteld treft u bij de stukken aan.
Leo Dorjee is herkiesbaar als evenementencommissaris.

Stemmen per volmacht
Art. 15.3 van de Statuten vermeldt dat ieder stemgerechtigd lid naast de eigen stem nog 3 volmachtstemmen kan uitbrengen.
De volmachtformulieren voor de schriftelijke bestuursverkiezing zijn in het maart/aprilnummer van ons blad afgedrukt.
Na de verschijning van dat blad is het bestuur verzocht om de ledenvergadering in staat te stellen om ook ten aanzien van andere zaken met volmacht te kunnen stemmen. Een algemeen volmachtformulier vindt u bij de stukken voor de vergadering.
Bij de inschrijving zullen de stembiljetten voor de schriftelijke verkiezingen worden uitgereikt, evenals groen/rode kaarten voor de algemene stemmingen.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken staan onder AHOCN –> bestuurszaken. Door erop te klikken kunt u ze openen / downloaden. Mocht dat bezwaarlijk zijn dan volstaat een mail of een belletje naar het secretariaat om de vergaderstukken per post te ontvangen.

Voorinschrijving

Om de dag soepel te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk om uw komst te melden door het invullen van onderstaand digitaal formulier dat per e-mail naar het secretariaat kan worden verzonden. Namens het gehele bestuur tot ziens op 19 april in Vreeland.

Met vriendelijke groet,
Joek Vlasblom secretaris@healey.nl      

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen 
 3. Behandeling en goedkeuring notulen  ALV 14 april 2019
 4. Verslag verenigingsjaar 2019
 5. Financieel verslag 2019 
 6. Verslag Controlecommissie 
 7. Kwijting bestuur (Decharge)
 8. Benoeming Controlecommissie
 9. Contributiebesluit
 10. Begroting 2020
 11. Evenementen 2019/2020
 12. DHC
 13. 9e Lustrum
 14. Benoeming Lid van Verdienste
 15. Uitreiking speld 25/40 jaar lid
 16. Wijzigingsvoorstel Statuten en Huishoudelijk Reglement
 17. Bestuur/bestuursverkiezing:
  — toelichting procedure
  — benoeming stemcommissie
  — korte presentatie kandidaten
  — schriftelijke stemming
  — rapportage stemcommissie
  — benoeming in functie 
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

De vergaderstukken kunt u vinden onder AHOCN –> bestuurszaken