Circuit evenement vrijwaring

 • De deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat verblijf en deelname aan een evenement op een circuit zowel voor de deelnemer, een eventuele passagier als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen.
   
 • De deelnemer verklaart zich bewust te zijn van de mogelijkheid, dat een evenement op een circuit tot schade aan het voertuig kan leiden waarmee hij deelneemt.
   
 • De deelnemer verklaart de geldende bepalingen op het circuit te zullen naleven.
 • De organisatie, sponsoren, (bestuurs-)leden en vrijwilligers van de AHOCN aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan– die een deelnemer in verband met deelname aan het evenement lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie, sponsoren, (bestuurs-)leden en vrijwilligers van de AHOCN niet aansprakelijk zal stellen of te houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem of zijn eventuele passagier geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen, inbegrepen schades als gevolg van aanwijzingen of adviezen van de organisatie.
   
 • De deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat assuradeuren deelname aan een evenement op een circuit kunnen uitsluiten van dekking en de deelnemer. Indien dit voor hem of haar van toepassing is, verklaart hiervoor zijn verzekeraar te hebben geïnformeerd en zonodig een aparte verzekering te hebben afgesloten. Deze Trackday kan worden beschouwd als rijvaardigheidstraining.
   
 • De deelnemer verklaart, dat het voertuig waarmee hij deelneemt, voldoet aan de keuringseisen van de APK-keuring en aan de eventuele aanvullende eisen die de organisatie van het evenement stelt.
   
 • De deelnemer verklaart, dat hij over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het evenement niet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de passagier indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken.
   
 • De deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het evenement deel te nemen en gedurende het evenement bekwaam is om dit te doen.